Sök:

Lärande om idrottsevenemang vid ideellt arbete

- om överföring och utveckling av kunskaper mellan föräldrar i ett föreningssammanhang


Idrotten engagerar och bero?r ma?nniskor. La?gg da?rtill att ideellt arbete sysselsa?tter ma?nga fo?ra?ldrar. Detta a?r bakgrunden till uppsatsen. Uppsatsen handlar om fo?ra?ldrars la?rande. Studiens syfte a?r att beskriva och analysera o?verfo?ring och utveckling av kunskaper och erfarenheter mellan fo?ra?ldrar i ett fo?reningssammanhang om att planera och genomfo?ra idrottsevenemang.Studien baseras pa? intervjuer med fo?ra?ldrar och personal inom en fo?rening i lagidrottens va?rld. Det empiriska materialet analyseras fra?mst utifra?n 4I-processen, en modell av Crossan, Lane och White (1999).Resultatet visar pa? inslag av insikts-, interpretation- och integreringsprocesser, samt avsaknad av institutionaliseringsprocessen. Fo?ra?ldrar kan la?ra, de la?r sig fra?n andra fo?ra?ldrar och genom eget arbete. Men fo?ra?ldrarna fa?r inte sto?d av organisationen i la?randet, inte heller tas fo?ra?ldrars la?rande omhand av organisationen. Mo?nstret a?r lika o?ver a?ren. Fo?ra?ldrarna hanterar merparten av evenemangsarbetet, med flest arbetstimmar innan evenemanget.Tillvaratagande av fo?ra?ldrars la?rande ger fo?rutsa?ttningar fo?r att go?ra evenemangsarbetet effektivare fo?r alla involverade parter. 

Författare

Carina Persson

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..