Sök:

Kvinnors behov av omvårdnad vid missfall

en litteraturöversikt


BakgrundMissfall fo?rekommer i 20-30 procent av alla graviditeter och inneba?r att denna avbryts ofrivilligt fo?re vecka 22. Orsaken a?r sa?llan ka?nd. Ett missfall kan ha olika fo?rlopp och kan kra?va medicinsk eller kirurgisk behandling. Missfallet orsakar ofta en traumatisk kris och en sorgeprocess fo?r kvinnan. Swansons omva?rdnadsteori kan tilla?mpas i omva?rdnaden av en kvinna som fa?tt missfall.SyfteSyftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelse av omva?rdnaden vid missfall.MetodSom metod fo?r denna studie valdes en litteraturo?versikt. Databasso?kning genomfo?rdes i Cinahl, PubMed och PsychINFO och 19 artiklar inkluderades i resultatet efter ett systematiskt urval av vetenskapliga artiklar. Artiklarna genomgick kvalitetsgranskning och sammansta?lldes i en matris.ResultatResultatet presenterades genom teman i ordning utefter hur kvinnan upplevde dessa. De fysiska symtomen kunde leda till ra?dsla och panik. Ett missfall innebar a?ven en psykisk pa?frestning och na?stan alla kvinnor genomgick en psykisk kris. Att finna orsaken var viktigt fo?r kvinnorna och associerades med mindre lidande och a?ngest samt ho?gre grad av psykisk a?terha?mtning. A?ven sto?d fra?n na?rsta?ende och sjukva?rdspersonal var avgo?rande fo?r hur kvinnan upplevde sitt missfall. Va?rden upplevdes i stor utstra?ckning som bristfa?llig exempelvis genom otillra?cklig information samt brist pa? tid och empati.SlutsatsEtt missfall innebar ba?de psykisk och fysisk pa?frestning. Trots att sjukva?rdspersonal i vissa fall var medveten om uppgiften att tillgodose kvinnans fysiska och psykiska behov, upplevde kvinnorna en brist i sjukva?rdspersonalens handlande. Utbildning inom a?mnet samt en sto?rre medvetenhet hos sjukva?rdspersonal kunde o?ka chanserna fo?r att ge en god och adekvat va?rd till kvinnor som upplevt missfall. 

Författare

Ida Bom Ida Mellberg

Lärosäte och institution

Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..