Sök:

Kulturkrockar inom va?rden ? fo?rsta?else skulle minska sma?llen

En litteraturstudie om va?rdpersonals erfarenheter av att va?rda patienter med annan kulturell bakgrund


Bakgrund: Sverige blir mer och mer ett ma?ngkulturellt land, da? ma?nga av va?rldens la?nder a?r centrum fo?r kulturell globalisering. Detta medfo?r att en sto?rre andel av personer i va?rt land som so?ker sig till ha?lso- och sjukva?rden har utla?ndsk ha?rkomst och da?rmed ett annat spra?k och kultur. Fo?r att kunna tillfredssta?lla dessa patienters grundla?ggande behov och leverera en individanpassad va?rd, beho?vs o?kad kompetens kring kulturella skillnader och likheter.Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa va?rdpersonals erfarenheter av att va?rda patienter med annan kulturell bakgrund.Metod: I litteraturstudien har tio kvalitativa empiriska studier sammansta?llts och analyserats genom en inneha?llsanalys pa? manifest niva?. So?kningar av artiklar gjordes i CINAHL, PubMed och Ebsco ? alla databaser.Resultat: Analysen resulterade i tre huvudteman med totalt 13 underteman. De tre huvudtemana var (1) spra?kbarria?rer, (2) kulturella hot och (3) va?rdens bristande beredskap. Va?rdpersonal upplever att spra?kfo?rbistringar medfo?r sva?righeter inom va?rdandet av patienter med annan kulturell bakgrund. Patienter med annan kulturell bakgrund upplevs ha starkare emotionella uttryck, mannen a?r o?verhuvudet i familjen och anho?riga upplevs av ma?nga som sto?rande. Va?rdpersonal o?nskar la?ttillga?ngliga hja?lpmedel och utbildning fo?r att kunna leverera transkulturell va?rd till patienter.Slutsats: Att va?rda patienter fra?n andra kulturer kan kra?va mer tid pa? grund av olika barria?rer som ma?ste o?vervinnas och kulturkrockar som kan uppsta?. Kulturell kompetens a?r en no?dva?ndighet fo?r att kunna utfo?ra transkulturell omva?rdnad, vilket handlar om ett holistiskt synsa?tt inom va?rdandet. Kunskap beho?ver levereras till all sjukva?rdspersonal inom alla instanser fo?r utveckling av kulturell kompetens, men fo?r att kunna ta till sig kunskapen a?r fo?rsta steget att rannsaka sig sja?lv, sina fo?rdomar och va?rderingar om patienter fra?n andra kulturer.

Författare

Erik Samuelsson Ida Vainikainen

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..