Sök:

Kulturell identitet och framtidssyn

elevers tankar om framtiden sett ur perspektivet hållbar utveckling


Denna studie fokuserar på samband mellan elevers kulturella tillhörighet och framtidssyn. I bakgrunden beskrivs lärande för hållbar utveckling, kulturbegrepp, lärande- och forskningsteorier. Studien genomfördes bland elever i årskurserna 4-6 vid två olika skolor: en liten byskola och en ?normalstor? skola i staden. Eleverna fick till uppgift att rita bilder av hur de tänker sig framtiden om 30 år. Därefter genomfördes intervjuer där eleverna med bilderna som utgångspunkt fick berätta mer om sina framtidstankar. Datamaterialet analyserades med inspiration av en fenomenologisk forskningsansats. Resultatet visar att när dessa elever uttrycker sina tankar om framtiden görs det inom fyra olika teman: Finansiell framtid och livskvalitet, miljöförändringar, utveckling och intressen. Elevernas kulturella tillhörighet återspeglas i deras tankar om framtiden. Samma kultur som idag omger dem finns med i den framtid som de beskriver.

Författare

Linda Asplund Agneta Gustavsson

Lärosäte och institution

Luleå/Pedagogik och lärande

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..