Sök:

Kroppsuppfattning hos kvinnor som överlevt sexuella övergrepp under uppväxten


Bakgrund: Incest och sexuella övergrepp började uppmärksammas som ett samhällsproblem på 1980-talet. Majoriteten av sexuella övergrepp begås i hemmet. Personer som utsatts har en låg kroppstillfredsställelse vilket påverkar kroppsuppfattningen. Sjukgymnaster bör vara insatta i hur dessa patienter upplever sin kropp, då sjukgymnastik är den del av behandlingen som syftar till att förstärka kroppsuppfattningen. Syfte: Syftet med studien var att beskriva kroppsuppfattningen hos kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp under uppväxten. Metod och material: Metoden som valdes var narrativ litteraturstudie. Utifrån en tematisk innehållsanalys granskades sju självbiografier skrivna av europeiska kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp av en fadersfigur under uppväxten. Böckerna var utgivna på svenska. Resultat: Informanternas kroppsuppfattning kunde beskrivas i fem kategorier; självförakt, stänga av känslor, kroppsliga minnen, det lilla barnet inom mig samt känslan av att inte vara helt förstörd. Självförakt innehöll underkategorierna skam över sin förstörda kropp samt självdestruktivitet. Känslan av att inte vara helt förstörd innehöll underkategorierna att få vara som andra barn samt att våga kännas vid kroppen. Konklusion: Kvinnornas kroppsuppfattning präglades av självförakt i form av skam över sin kropp vilket ledde till självdestruktivitet. Kroppsliga reaktioner som oro och ångest satt kvar i kroppen och framkallas när de påmindes om övergreppen. De stänger av känslorna för att slippa uppleva kroppen och kroppens reaktioner. En del av bearbetningen bestod av att försonas med det lilla barnet inom dem och insikten om att inte behöva känna skuld och skam. Det gjorde att överlevarna vågade släppa fram känslor och vågade kännas vid kroppen.

Författare

Ulrika Nyberg Ronja Dareflod

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..