Sök:

Konstpedagogik i skolan och på museum

En jämförande studie av två pedagogiska praktiker

Denna studie avser undersöka två pedagogiska praktiker med utgångspunkt i bild - och konstundervisning. Genom att intervjua en bildlärare och en konstpedagog undersöks deras arbetsmetoder och förhållningssätt till konst och bilder. Metoden som används är en kvalitativ semistrukturerad intervju. Resultatet analyseras med hjälp av konstpedagogiska teorier formulerade av Anna Lena Lindberg, Carol Duncan, och Helene Illeris. Även ramfaktorteorin finns med i bakgrunden som teori. Studien visar att trots att de två pedagogerna har ett gemensamt intresse för konst - och bilder gestaltas detta i deras respektive undervisning på två helt olika sätt. De arbetar med två mycket olika pedagogiska praktiker och måste förhålla sig till mycket olika ramar och strukturer. 

Författare

Sanna Lilja-Sveborg

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..