Sök:

Könade förväntningar. Vad kan män bidra med i förskolan?


Avsikten med denna studie a?r att underso?ka bakomliggande orsaker till en la?g representation av ma?n i fo?rskolan. Genom intervjuer har vi fa?tt ta del av tankar och synsa?tt hos personer som har en na?ra anknytning till fo?rskolan. I va?r teoretiska ansats sa? har R.W. Connell varit betydelsefull fo?r studiens framkomst. Ba?de genom va?r teoribildning och i sammansta?llandet av tidigare forskning. Resultatet av va?r studie visar att samha?llsnormen skapar en problematik kring fo?rhandlandet av ko?nsidentiteter och roller inom fo?rskolan. Normer och va?rderingar beho?ver utva?rderas och omfo?rhandlas om ett fo?ra?ndringsarbete ska bli fruktbart.

Författare

Patrik Mc Glinn Oskar Granberg

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärande och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..