Sök:

Kommunikation i den pediatriska palliativa vården

ur föräldrars perspektiv


BakgrundA?r 2011 fick 599 personer i a?ldern 20-30 a?r diagnosen cancer i Sverige. Flest insjuknade i testikelcancer, malignt melanom, bro?stcancer, hja?rntumo?rer och cancer i o?vriga nervsystemet. Unga vuxna, 20-30 a?r, beskriver att sjukdomen blir som ett avbrott i livet eftersom de missar viktiga ha?ndelser som att flytta hemifra?n och studera. Enligt Ha?lso- och sjukva?rdslagen ska va?rden utfo?ras sa? att den tillgodoser patientens behov av trygghet i va?rden och behandlingen, bygger pa? respekt fo?r patientens sja?lvbesta?mmande och integritet samt fra?mjar goda kontakter mellan patienten och ha?lso- och sjukva?rdspersonalen. Fo?r sjuksko?terskan a?r det viktigt att fa? till en bra kontakt och kommunikation med patienten. Unga vuxna med cancer riskerar att hamna mittemellan sjukva?rden fo?r barn och vuxna och det a?r viktigt att sjuksko?terskan ger en omva?rdnad som anses passande och sto?djande.SyfteSyftet var att beskriva unga vuxnas upplevelse av sjuksko?terskans sto?d under sin behandling av cancer.MetodSom metod valdes en kvalitativ intervjustudie. En halvstrukturerad intervjuguide utformades och totalt genomfo?rdes sju intervjuer med unga vuxna som var i a?ldern 23-30 a?r na?r de behandlades fo?r cancer. Samtliga intervjuer transkriberades och analyserades enligt en kvalitativ inneha?llsanalys.ResultatGenom att ta sig tid, vara na?rvarande, besvara fra?gor och ge fysisk bero?ring gav sjuksko?terskan sto?d som upplevdes som positivt av informanterna. Sjuksko?terskan gav a?ven sto?d genom att fo?rso?ka la?ra ka?nna informanterna som individer, och inte endast som patienter, och fo?ra konversationer om mer vardagliga saker. Vissa av informanterna blev tilldelade en kontaktsjuksko?terska och upplevde sto?d genom att kontaktsjuksko?terskan fanns tillga?nglig fo?r dem och tillhandaho?ll praktiskt sto?d. Sjuksko?terskan gav a?ven sto?d genom att integrera na?rsta?ende i va?rden. Det fanns enstaka ha?ndelser da? sto?det fra?n sjuksko?terskan upplevdes som otillra?cklig.SlutsatsO?verlag upplevde informanterna sjuksko?terskans sto?d som ba?de positiv och tillra?cklig. I enstaka fall upplevdes sto?det som bristande eller otillra?ckligt. Sjuksko?terskan gav ett bra sto?d genom att vara professionell i sitt bemo?tande, ge en individanpassad omva?rdnad samt se till att integrera na?rsta?ende i va?rden. Na?r sjuksko?terskans sto?d upplevdes som tillfredssta?llande uppstod en ka?nsla av trygghet, na?got som var av stor betydelse fo?r informanterna. 

Författare

Mikaela Johansson Sara Lindensved

Lärosäte och institution

Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..