Sök:

Kognitiv beteendeterapi som behandling vid ätstörningssjukdomarna Bulimia Nervosa och Binge Eating Disorder


Kognitiv Beteende Terapi (KBT) är förstahandsval vid rehabilitering av Bulimia Nervosa (BN) och har visat gott resultat vid rehabilitering av Binge Eating Disorder (BED). För dessa patienter är störd kroppsuppfattning en stor del av problematiken. Rörelse utgör traditionellt kärnan i ämnet sjukgymnastik. Genom att vidga begreppet rörelse kan man hitta två perspektiv. Dels det traditionella sättet att se rörelse som ett resultat av kroppsliga processer, dels genom att se rörelse som ett beteende. Mot bakgrund av detta kan sjukgymnasten verka inom det beteendemedicinska fältet. Syftet med studien var att genom en litteraturgranskning kartlägga tillgänglig forskning inom området KBT som behandlingsform vid ätstörningsproblematik. Detta med avseende att hitta försök till evidensbasering av de eventuella sjukgymnastiska interventioner som har integrerats i KBT. Resultaten visar att KBT kan ses som förstahandsval vid BN samt att KBT har god effekt vid BED. KBT uppvisar god effekt vad gäller reduktion av hetsätning, självframkallade kräkningar samt strikt mathållning. Man ser också positiva behandlingsresultat vid integrering av IPT-komponenter i traditionell KBT-behandling. Inga sjukgymnastiska interventioner återfinns i de granskade artiklarna.

Författare

Karolina Andersson Angelica Karlsson Petra Sundstén

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..