Sök:

Kan vi leka en saga nu?


Syftet med denna studie a?r att underso?ka la?rprocesser kring bera?ttande och gestaltning i fo?rskolan. Den genomfo?rs da? vi upplever ett behov av fo?rdjupad kunskap inom omra?det. Vi anser att de estetiska la?rprocesserna a?r viktiga och o?nskar fo?ra in mer av bera?ttande och gestaltning i den ordinarie verksamheten i fo?rskolan. Den teoretiska utga?ngspunkten fo?r studien a?r utvecklingspedagogik i kombination med Vygotskijs teorier kring fantasi och kreativitet samt den proximala utvecklingszonen. Studien har utformats som en fallstudie i en barngrupp pa? en fo?rskola da?r vi har genomfo?rt ett dramapedagogiskt bera?ttarprojekt. Va?rt resultat visar att barnens fo?rma?ga att skapa med fantasi o?kar med hja?lp av vidgade erfarenheter. De vidgade erfarenheterna har i detta fall varit genomfo?randet av olika dramao?vningar i bera?ttande och gestaltande. Vi har ocksa? sett hur va?rt drama- och utvecklingspedagogiska ledarskap o?kar den demokratiska andan i gruppen och skapar riktadhet (fokus) pa? la?randeobjekten o?ver tid. Vi va?rnar om barnens delaktighet i studien, att de inte ska vara endast objekt som studeras utan a?ven medforskare som go?rs medvetna om processen och studien. Detta a?r ett genomga?ende fo?rha?llningssa?tt fo?r oss som kommer till uttryck bland annat genom att vi fo?r kontinuerliga samtal med barnen om verksamheten och informerar dem om att vi genomfo?r studien som en del av en utbildning.

Författare

Åsa Thorsén Mogensen Eva Wendel

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..