Sök:

Kalibrering och tillämpning utav CBD-modellen

Det stora behovet av att kunna prognostisera och beskriva framtida dödligheter på ett bra sätt och svårigheten i detta har lett till att många olika modeller tagits fram. En av dessa modeller är den s.k. CBD modellen. I detta arbete så har denna kalibrerats efter svensk dödlighetsdata och dess lämplighet att användas har undersökts. Inga större problem med modellen fanns, förutom att den inte var så lämplig för de allra äldsta individerna (över 95 år). Modellen jämfördes med SCB:s framtidsprognos, en jämförelse som inte gav så mycket men som antydde att dödlighet av de yngre av 65-95 åringarna skulle gå snabbare enligt CBD modellen än vad SCB förutspått, motsatsen verkade inträffa för de högre åldrarna. De framtida dödligheter som tagits fram med CBD modellen användes sedan för att räkna ut nuvärde på en försäkrings framtida utbetalningar. Övre gränser för dessa utbetalningar räknades ut med konfidensintervall, men även enligt standardmetod enligt Solvens 2. Resultatet visade att den övre gränsen framtagen m.h.a. konfidensgräns låg högre upp än då motsvarande gräns räknats ut enligt Solvens 2 standardmetoden.

Författare

Hampus Jacobsson

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..