Sök:

K-modellen - från Kunskap till Koncept

Bakgrund och problem: I bakgrunden beskriver vi hur vi uppfattar trender idag när det gäller mindre innovativa kunskapsföretag. För att belysa vår utgångspunkt för studien presenterar vi i bakgrunden en inledande diskussion kring kunskapsföretagen och dess humankapital. I problemanalysen belyser problematiken kring vilken strategiska ansatser som lämpar sig i kunskapsföretagen samt synen på humankapitalet, kompetensutveckling, ledarskap och relationer påverkar styrningen. Inledningsvis tar vi även upp problematiken kring att det idag saknas enhetliga styrmodeller och problemanalysen mynnar därför ut i frågan om det är möjligt att skapa ett gemensamt ramverk för hur humankapitalet kan styras i kunskapsföretaget. Syfte: Vårt syfte är att försöka skapa ett ramverk som kan användas för att vårda och styra humankapitalet på ett värdeskapande och effektivt sätt i kunskapsföretag. Syftet är att finna faktorer som avgör framgången i skapandet av konkurrensfördelar och kundvärde, hur dessa faktorer korrelerar samt hur dessa faktorer kan påverkas. Avgränsningar: Vi avgränsar denna uppsats till att endast beröra kunskapsföretaget och väljer att inte beröra tjänste- och produktionsföretag. Vi avgränsar oss dessutom från att behandla kunskapsföretagets totala strukturkapital och håller oss till en analys av humankapitalet. Vidare har vi begränsat omfattningen av den empiriska studien till att endast innefatta tre fallföretag. Slutligen avgränsar vi oss från att pröva vårt samlade ramverk på andra företag och låter istället detta bli ämne för fortsatt forskning. Metod: I den empiriska undersökningen har vi använt kvalitativa samtalsintervjuer i tre fallföretag. Studien har haft ett deduktivt men även till viss del ett induktivt angreppssätt. Det innebär att det både är en teoriprövande och en teoriutvecklande studie. Forskningsdesignen, det vill säga valet av analysenheter är gjort utifrån en jämförande mest-lika design samt Grounded-theory-designen och är till viss del baserad på personliga preferenser. Resultat och Slutsatser:. Resultatet av studien är en djup analys av hur humankapitalet hanteras i de tre företagen. Analysen är till största delen teoriprövande. I analysen kommer vi fram till att resonemanget kring den strategiska ansatsen inte är avgörande men att det är bra att vara medveten om komplexiteten i att definiera ansatsen. I de flesta företag finns bitar av alla tre strategiska ansatser med i grunden för hur konceptet utvecklas. Vi har även kommit fram till att en formell styrning i kunskapsföretagen inte alltid är nödvändig utan att en djup förståelse hos var och en av medarbetarna för vad som är värdeskapande och konkurrenskraftigt för företaget är viktigare. I slutsatsen presenterar vi vårt ramverk som blir slutprodukten av den teoriutvecklande delen av studien. Ramverket är våra samlade tankar om hur ett hjälpmedel för att styra humankapitalet i kunskapsföretag skulle kunna se ut. Förslag till fortsatt forskning: Vårt förslag till fortsatt forskning är att pröva ramverket på andra kunskapsföretag i liknande eller helt andra branscher.

Författare

Maja Ytterell Andrea Stenhamre

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

Detta är en D-uppsats.

Läs mer..