Sök:

Jordbrukets roll i utveckling - med speciellt fokus på Kambodja


Studien tittar på betydelsen av jordbruk för utveckling. Därefter fortsätter studien att titta på hur jordbrukets roll i Kambodja ser ut och finns det andra sätt som bättre lämpar sig för att Kambodja ska nå utveckling. Vi har lagt speciellt fokus på risodlingens roll som inkomst aktivitet. För att hitta svaren på frågorna tittar vi på två olika aspekter, economic development samt livelihood approaches. Economic development ser jordbrukets roll som en central del i utveckling av industri medan livelihood ser att det finns mer komplexa mönster i verkligheten att beakta för att utveckla ett land. Först därefter appliceras teorierna på fallet Kambodja.Inom livelihood studien har vi använt oss av några centrala begrepp som vi sedan använt på Kambodja. Deagrarianization och diversification är begrepp som diskuterar vikten av att finna andra inkomst källor än jordbruket.Vi har gjort en komparativ litteraturstudie där vi använt oss av artiklar, böcker samt internetkällor inom economic development och livelihood approaches som vi sedan applicerar på fallet Kambodja.Applicerar man economic development teorierna på Kambodja finner vi att det är av vikt att lägga fokus på jordbrukssektorn för att kunna utveckla en bredare industri. Enligt de teorierna så är jordbruket fortfarande en central del i utvecklingsprocessen. Men när vi applicerar livelihood approaches på Kambodja ser vi att fokus inte enbart skall ligga på jordbruket, utan för att nå utveckling ska fokus istället placeras på att diversifiera inkomstaktiviteter succesivt då jordbrukets roll har minskat för landsbygdsbefolkningens ekonomi.

Författare

Joakim Rahm Poria Kohestani

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Kulturgeografiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..