Sök:

Jag syns! Alltså finns jag!

En studie i hur unga människor beskriver hur de tänker kring att synas på sociala medier.

AbstraktJag har i min undersökning fördjupat mig i huruvida det är viktigt för unga människor att synas i sociala medier. Jag har studerat på vilket sätt de kommunicerar och hur stor vikt de lägger vid textskapande på nätet i interaktion med andra. Mina frågeställningar är; Hur beskriver unga människor att de tänker kring huruvida det är viktigt att synas i sociala medier? Vilken roll spelar den visuella texten hos de unga i deras sociala relationer? För att söka svar på mina frågeställningar har jag bland annat tilldelat fem ungdomar olika uppdrag under en veckas tid.  De veckolånga uppdragen var utformade så att de antingen skulle hålla sig helt borta från att vara synliga på sociala medier, eller att vara överdrivet aktiv med att synas på sociala medier, på så många sätt som möjligt. Istället för att var en fluga på väggen som observerar har jag alltså gett mig in i informanternas aktivitet på sociala medier. Genom veckouppdraget som metod har jag med andra ord iscensatt en aktivitet för att komma åt empirin.       Studien har bland annat visat att sociala medier är ett viktigt medel i skapandet och upprätthållandet av sociala relationer, och det präglar stora delar av ungdomarnas vardagliga interaktion med varandra. Å ena sidan kan de fritt välja när och hur de använder sig av sociala medier och på vilket sätt de vill socialisera med varandra. Men å andra sidan finns det en mängd normer och regler att följa för att nå de sociala relationerna man vill uppnå.       För att visualisera det sociala spelet med dess normer och regler som råder på sociala medier har jag tillsammans med två andra studenter från Bildpedagogiska institutionen på Konstfack, Josefhine Olsson-Forsström och Sofia Åkerstedt, skapat ett brädspel. Brädspelet, som har fått namnet Normspelet, lotsar spelaren genom frågor och svar som behandlar de normer och regler som ungdomarna i undersökningen har talat kring. Tanken är att spelaren ska få uppleva hur viktigt det är att förstå och följa spelets regler för att få vara med i den sociala gemenskapen. Brädspelet är utformat så att det inte finns något rätt eller fel, men i likhet med det verkliga livet blir man mer eller mindre belönad för hur kunnig man är när det gäller vilka normer som är viktiga att följa. 

Författare

Maria Widoff

Lärosäte och institution

Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..