Sök:

Inkluderande organisation?

En intervjustudie kring hur rektorer organiserar undervisning för grundsärskoleelever samt hur de definierar och resonerar kring begreppet inkludering.


Syftet med denna studie är att få kunskap om rektorers syn på organisation av undervisning för grundsärskoleelever samt rektorernas definitioner av begreppet inkludering med hänseende på en skola för alla. Bakgrunden till undersökningen är att det i dag finns många olika sätt att organisera undervisning för grundsärskoleelever och att flertalet rektorer anger att deras organisation är inkluderande. Vad menar de då med att organisationen är inkluderande?Studien är genomförd som en intervjustudie. Urvalet baserades på jämnstora kommuner inom länet samt på kommunernas beskrivning av sin organisation av grundsärskolan på respektive kommuns hemsida. Som respondenter valdes rektorer med ansvar för grundsärskolan inom varje kommun.Definitionen av begreppet inkludering var enligt de flesta av rektorerna att räknas med och att känna tillhörighet i skolan, inte nödvändigtvis i en speciell klass. De var också överens om att det var lättare att inkludera yngre grundsärskoleelever med mindre utvecklingsstörningar. De äldre grundsärskoleeleverna var oftast inkluderade i något eller några praktiska ämnen men hade sin hemvist i en särskoleklass eller grupp. Vinsterna med inkluderingen var av social art, de flesta eleverna fick enligt rektorerna en bättre kunskapsutveckling i grundsärskoleklassen eller gruppen.

Författare

Anna Karlsson

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..