Sök:

I maktens korridorer

en intervjustudie om biståndshandläggares upplevelser och tankar kring makt och myndighetsutövning


Som blivande socionom kan man känna att det här med makt och myndighetsutövning är något stort och ansvarsfullt. Detta är det något som många av oss kommer att ha som framtida arbetsuppgifter. I vårt arbete har vi försökt lyfta fram hur biståndshandläggare upplever och hanterar makten och myndighetsutövningen i sitt arbete. För att uppnå vårt syfte har vi intervjuat fyra biståndshandläggare om deras tankar och upplevelser inom detta ämne. Våra informanter har arbetat som biståndshandläggare mellan tre och tjugo år. Deras arbetsuppgifter är att utifrån Socialtjänstlagen bevilja bistånd till personer över 65 år. Vi har analyserat vårt intervjumaterial utifrån Foucaults relationella maktbegrepp, och här fann vi både likheter och olikheter. Intervjuerna gjordes i olika kommuner i Stockholmtrakten och spelades in på band, som vi därefter transkriberade. I vårt resultat kom vi fram till att våra informanter reflekterade över makten och hanterade den på ett föredömligt sätt. Vår slutsats blir att oroskänslan inför detta ansvarsfulla arbete mattas av med tiden och man blir säkrare i sin yrkesroll.

Författare

Annelie Lindau Bodil Strömbergh Andersson

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..