Sök:

Hur ser Reggio Emilias filosofi ut när den lyfts in i ett annat kulturellt sammanhang?


BAKGRUND: Reggio Emilias filosofi växte fram för att motverka fascismen som rådde ilandet efter andra världskriget. Sveriges barnomsorg fick även fart underandra världskriget men av en annan anledning. Kvinnorna behövdes iarbetslivet och behövde någonstans att förvara barnen. Från början sågverksamheterna helt olika ut men med tiden har de börjat flätas samman,genom att Sverige tar till sig Reggios olika synsätt. Den Svenska läroplanenför förskolan bygger på tankar från reggioSYFTE: Vad händer med Reggio Emilias filosofi när den lyfts in i ett annatkulturellt sammanhang?METOD: Undersökningen innehåller kvalitativa intervjuer med fyra pedagogersom arbetar efter Reggio Emilias filosofi. Intervjusvaren harbehandlats kvalitativt.RESULTAT: I resultatet så går det utläsa att kulturen går som en röd tråd genomdet hela. Eftersom kultur finns i varje land så kan vi se att pedagogernaupplever att kulturen har en stor påverkan i alla aspekter avarbetet. Som pedagog kan man bli inspirerad av Reggio Emiliassynsättet på barnet och hur man tar tillvara på sin närmiljö i arbetetmed barnet. Den kultur man lever i formar hur arbetet ser ut och hurorganisationen byggs upp. I detta kan vi finna att vi har olika syner påverksamheten och vad det är som har betydelse och prioriteras.

Författare

Ellinor Södergren Petra Wiking

Lärosäte och institution

Högskolan i Borås/Institutionen för pedagogik (PED)

Nivå:

Detta är en C-uppsats.

Läs mer..