Sök:

Hur en app kan go?ra ett museibeso?k mer attraktivt

Hur en mobil applikation kan skapa merva?rde till ett museibeso?k


AudioApps a?r ett fo?retag som tillverkar mobilapplikationer till bland annat museer och gallerier. Deras fo?retagside? a?r att go?ra museibeso?k roligare fo?r beso?kare genom mobila audioguider. I den ha?r underso?kningen studeras utvecklingen av en sa?dan tja?nst som tagits fram fo?r Nationalmuseum, ett av Sveriges ledande museer. Syftet med studien har varit att underso?ka hur AudioApps kan hja?lpa Nationalmuseums kunder att attrahera fler beso?kare, samt hur AudioApps egna varuma?rke kan utnyttjas i eller pa?verka tja?nsterna. Studien avgra?nsas av Nationalmuseum som ensam representant fo?r hela den bransch som AudioApps vill jobba med och av den enskilda ma?lgrupp som underso?kts. Ma?lgruppen besta?r av personer mellan 20-30 a?r som anses vara ?na?got intresserade? av kultur och konst. De fra?gor som har underso?kts a?r hur AudioApps varuma?rkeskommunikation kan formas fo?r att attrahera fler beso?kare till Nationalmuseum och hur AudioApps tja?nst kan formas fo?r att go?ra ett museibeso?k mer attraktivt fo?r den valda ma?lgruppen. Kvalitativa metoder med strukturerade intervjuer och tester, efter en fo?rberedande fallstudie av Nationalmuseum, har anva?nts fo?r att underso?ka fra?gesta?llningarna. Det framgick av underso?kningen att ma?lgruppen ga?rna ville ha hja?lp av extra information vid ett museibeso?k. Kostnad och frihet var viktiga aspekter anga?ende sa?danextra information. Att o?ka attraktionen fo?r ett museibeso?k var ocksa? na?got som kunde fo?rba?ttras, som ma?lgruppen sja?lv ga?rna ville. Det visade sig att ett problem la?g i bristen pa? tydlig marknadsfo?ring. Den tja?nst som testades pa? ma?lgruppen togs emot positivt. Den uppfyllde kraven pa? kostnad, smidighet och tilla?t en tydligare kommunikation mellan museet och dess beso?kare. Det framgick a?ven av testerna att AudioApps varuma?rkeskommunikation fo?rho?jde den visuella upplevelsen av tja?nsten. 

Författare

Christian Rydberg Kristoffer Ruckemann

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..