Sök:

Hur distriktssköterskan kan öka egenvårdsförmågan i behandlingen hos patienter med sjukdomen diabetes typ 2

Flickor och pojkar socialiseras in i skilda ko?nsroller och till en heterosexuell miljo?. Skolan a?r en plats som ska vila pa? demokratiska och inkluderande va?rderingar. Dock uppvisar forskningsresultat att skolan a?r en arena som tenderar att reproducera ora?ttvisor i samha?llet. Skola?mnet idrott och ha?lsa kommer ofta i kontakt med fra?gor som ro?r genus och sexualitet. Fo?religgande studie syftar till att kritiskt granska la?robo?cker i a?mnet idrott och ha?lsa utifra?n genus och sexualitet. Med diskursanalys som metodologisk ansats har fem diskurser identifierats; kategoriseringsdiskursen, ko?nsrollsdiskursen, mannen som vinnarediskurs, kvinnan som problemdiskurs samt heteronormativitetsdiskursen. Upprepade mo?nster i la?robo?ckerna har identifierats sa?nda ut traditionella och stereotypa budskap kring genus och sexualitet. Konsekvenser av na?mnda diskurser a?r att elever riskerar att anamma de budskap och normer som la?robo?ckerna fo?rmedlar. Da?rmed finns en risk att exkludera elever som ej passar in skolans konstruktion av det normenliga, vilket kan ses som ett misslyckande utifra?n skolans uppdrag och va?rdegrund. 

Författare

Ilknour Avci Irene Eriksson

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..