Sök:

Hur andningsmuskelträning har studerats hos vuxna personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) .

En litteraturöversikt


Syftet med litteraturöversikten var att utforska hur andningsmuskelträning har studerats hos vuxna personer med KOL, stadium 1-4, avseende använda effektmått, teoretiskt perspektiv och metodologi. Detta för att få en ökad förståelse för hur andningsmuskelträning kan användas i det kliniska arbetet, samt att vid framtida forskning kunna genomföra studier av god metodologiska kvalitet som kan ge generaliserbara resultat och ökad säkerhet kring behandlingens användningsområden.Metod: Litteraturöversikten inkluderade studier som var publicerade efter att litteratursökningen till Cochrane-rapporten ?Breathing exercises för chronic obstructive pulmonary disease? stängdes (april 2012). Elva studier inkluderades från databaserna PubMed, Cinahl, Pedro, AMED, SweMed+ och PSYCInfo med sökorden: chronic obstructive pulmonary disease, breathing exercises och respiratory muscle training.Resultat: Studierna visar att andningsmuskelträning i kombination med fysisk aktivitet har ett positivt värde för personer med KOL. Detta med avseende på funktionell fysisk kapacitet, lungfunktion, hälsorelaterad livskvalitet, samt minskning av antalet exacerbationer. Det finns något motsägande resultat avseende upplevd dyspné, men de flesta förbättrades. Träningsformer som använts har varit yoga, tai chi/qigong, motståndsandning på in- och/eller utandningen och djupandning.Samtliga av de inkluderade studierna hade lågt bevisvärde till följd av metodologin. Flera olika effektmått har används för att mäta samma sak, vilket försvårar vid jämförelsen av de olika studierna.Sökord: kroniskt obstruktiv lungsjukdom; andningsövningar; respiratorisk muskelträning.

Författare

Louise Andersson

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..