Sök:

?Har jag ringt efter ambulans vill jag transporteras i den? En enkätstudie om vad allmänheten tror att ambulanssjukvård är?


I Sverige har ambulanssjukvården de senaste åren utvecklats från att vara en ren transportorganisation till att vara avancerad prehospital akutsjukvård. Kompetensen i dagens ambulanser är mycket högre än för bara några år sedan. Känner allmänheten till denna utveckling? Används ambulanssjukvården till det som den är tänkt till? Undersökningar visar att ambulanspersonal anser att ambulansen ofta utnyttjas på fel sätt. Det saknas forskning om vad allmänheten tror att ambulansen är till för. Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka allmänhetens uppfattningar och förväntningar på ambulanssjukvården. Som metod valdes en enkät för att på så vis nå ut till en större population. Ett stratifierat urval gjordes där femhundra personer ur fem olika åldersgrupper i tre kommuner i södra Sverige tillfrågades om medverkan. Data analyserades med Chi-2 test. Tvåhundranittiofyra personer (59 %) besvarade enkäten. Resultaten visade att äldre kvinnor och äldre män med lägre utbildningsnivå anser att ambulans i första hand är ett transportmedel (p=0.005). Både männen och kvinnorna trodde också att de fortare skulle få träffa en läkare om de kom till sjukhuset med ambulans (p=0.05).

Författare

Anett Mellberg Hans Sjöqvist

Lärosäte och institution

Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..