Sök:

Giftoman och Bruddok - Giftermål som rit i Den poetiska Eddan och Snorres Edda


I uppsatsen studeras förekomsten av giftermål som rit i Den Poetiska Eddan och SnorresEdda, med följande frågeställning: Hur ser förekomsten av giftermål som rit ut i Den poetiskaEddan och Snorres Edda, finns det någon skillnad mellan verken? Metoden är en textanalys ihistorisk kontext, där analysverktygen består av nyckelord. Uppsatsen avser en breddning avbegreppet giftermål med hjälp av följande nyckelord: giftermål/bröllop, äktenskap/äkta,fria/frieri, brud, brudgum, maka/hustru/fru samt make/man. Utifrån nyckelorden valdes aktuellacitat från eddorna. I teoridelen sätts giftermålet in i en teoretisk kontext och grundas där iFiona Bowie och Catherine Bells ritualteorier. Resultatet av citaten grundas även i historiskforskning av Gro Steinsland, Sharon Ratke och Rudolf Simek, Britt-Mari Näsström, AuðurMagnúsdòttir och Björn Collinder. En kort presentation av eddorna föregår resultatdelen däralla de utvalda citaten presenteras, kommenteras och analyseras. Resultatet visar utifrån deutvalda nyckelorden hur förekomsten av giftermål som rit ser ut i eddorna. Handlingen giftermålär inte närmare beskriven mer än ett fåtal gånger, men det finns betydligt fler tillfällendär ord och kontexter går att knyta till riten giftermål. Skillnaden som framkommit i jämförelsenav eddorna är att det i resultatet, med anknytning i litteraturen, går att knyta fler citat tillDen poetiska Eddan än till Snorres Edda. I giftermålskontexten är det liknande teman somberörs i båda verken, det är bara omfattning och framställning som skiljer sig åt.

Författare

Maria Berntsson Malou Veberg

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..