Sök:

Gemensam eller delad väg mot målet?

en studie av elevers och pedagogers syn på hinder och möjligheter i lärandet.


Utbildning a?r en ra?ttighet fo?r alla och den ger ocksa? fortsatt tillga?ng till andra samha?llsra?ttigheter. I dag upplever ma?nga elever i gymnasiet ett misslyckande och avbryter utbildningen eller ga?r ut skolan utan fullsta?ndiga betyg. Det som ha?nder i klassrummet a?r en stor pa?verkansfaktor pa? elevens studieresultat. I va?r litteraturgenomga?ng belyser vi la?rarrollens fo?ra?ndring och vilka styrdokument som ga?ller i dagens skolverksamhet. Vi har a?ven tagit upp Hatties(2011) underso?kning om synligt la?rande och betydelsen av hur vetskapen hos elever och la?rarna anga?ende la?randeprocessen kan pa?verka elevens ma?luppfyllelse. Underso?kningens syfte var att ta reda pa? likheter och skillnader i la?rares respektive elevers syn pa? hinder och mo?jligheter mot ma?luppfyllelse. Vi valde att fokusera underso?kningen pa? den relationella pedagogiken, alltsa? mo?tet mellan la?rare och elev och har tagit reda pa? hur detta mo?te pa?verkar elevens la?rande. I underso?kningen intervjuade vi sju la?rare och sju elever genom att ba?de anva?nda enka?ter och personliga intervjuer. Resultatet av underso?kningen visade att det fanns ba?de likheter och skillnader mellan hur la?rare och elever upplevde hinder och mo?jligheter i la?randeprocessen. Vi fann ocksa? att a?ven om det fanns en medvetenhet och kunskap hos la?raren om elevens studiesituation sa? upplevde inte eleven att detta genomfo?rdes i en gemensam diskussion, o?verenskommelse och uppfo?ljning. Na?r elever och la?rare hade en samsyn pa? la?randesituationen sa? pa?verkade detta ba?de insta?llning och elevens la?rande i positiv riktning.Vi ville ocksa? ta reda pa? hur denna medvetenhet och omedvetenhet hos la?raren kan pa?verka va?r roll som specialpedagog. I denna roll styrs va?rt arbete av la?rarens fo?rha?llningssa?tt och syn pa? elevens sva?righeter och la?rande. Ju sto?rre insikten a?r hosla?raren om elevens la?rande och sin egen roll i detta la?rande ju la?ttare na?s ett specialpedagogiskt synsa?tt, vilket kan hja?lpa eleverna mot ma?luppfyllelse. 

Författare

Jenny Eriksson Sofi Isaksson

Lärosäte och institution

Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..