Sök:

Gastric bypasskirugi

patientupplevelser ur psykosocialt och krppsligt perspektiv


Fetma a?r ett av de allvarligaste ha?lsoproblemen i va?rlden. O?vervikt i sa?va?l ungdomen och vuxenlivet a?r associerad med en o?kad do?dlighet. Besta?ende viktminskning minskar risken att do? i fo?rtid. Gastric Bypass a?r en kirurgi som hja?lper personer med fetma till viktminskning och ger ett minskat na?ringsupptag. Syftet var att belysa personers psykosociala och kroppsliga upplevelser efter en gastric bypass operation. Arbetet a?r utformat som en litteraturstudie och baseras pa? tio kritiskt granskade kvalitativa och kvantitativa artiklar, efter genomla?sning och analys tydliggjordes fyra kategorier. I resultatet identifierades fyra huvudteman efter genomga?ngen gastric bypass kirurgi. Det som beskrivs a?r: ka?nsloma?ssiga fo?ra?ndringar, kontroll o?ver fo?dointag, livskvalite? vid kroppsfo?ra?ndringar samt upplevelser i olika relationer. Slutsatsen visar att den upplevda livskvalite?n fo?rba?ttrades eller var god a?ven om undantag sa?gs. 

Författare

Anne-Marie Karlsson Maria Nilsson

Lärosäte och institution

Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..