Sök:

Ga?r det att ma?ta transparens i e-handelsklimat? Finns det ett samband mellan fo?rtroende och uppfattad transparens?


Denna empiriska studie underso?ker om det ga?r att finna ett samband mellan fo?rtroende och uppfattad transparens i e-handelsklimat. Fo?r att ma?ta fo?rtroende tar studien ha?nsyn till Harrison McKnights fo?rtroendekonstruktion fo?r e-handel (Trusting beliefs) tillga?nglig i hans studie (McKnight, Choudhury & Kacmar, 2002) Fo?r att ma?ta transparens har en transparenskonstruktion utformats (Perceived transparency). Begreppet transparens i studien har sitt ursprung i egen tolkning med tillho?rande modell och konstruktion. I nula?get (Augusti,13) finns det fa? studier som behandlar transparens i e-handel. Beslutet att basera inriktningen pa? egna slutsatser har da?rfo?r ka?nnts no?dva?ndigt. Studien anammar ett anva?ndarperspektiv da? utga?ngspunkten i studien a?r att ma?ta hur en beso?kare uppfattar en e-butiks statiska presentation med fokus pa? transparens (la?ttillga?nglighet, o?ppenhet, fo?retagsidentitet och relevanta referenser). Metoden som tilla?mpas a?r kvantitativ och empirisk. Resultatet ger en indikation pa? att det kvantitativt ga?r att ma?ta uppfattad transparens samt att det finns en korrelation mellan McKnights fo?rtroendekonstruktion (Trusting beliefs) och studiens transparenskonstruktion (Perceiv- ed transparency)

Författare

Carl Ponnert

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Teknik och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..