Sök:

Fysisk aktivitets inverkan på livskvalitet vid fibromyalgi

En litteraturöversikt


Fibromyalgi är ett tillstånd av okänd patologi och karaktäriseras av kronisk, diffus smärta samt ömhet vid palpation av specifika muskuloskeletala områden. Fibromyalgi är en kronisk sjukdom och därmed finns ingen behandling som botar sjukdomen. Dagens behandling, bestående av multimodala rehabiliteringsprogram innehållande exempelvis fysisk aktivitet och beteendeterapi, är därför till för att lindra symtomen. Patienter med fibromyalgi upplever även en reducerad livskvalitet. Syftet med denna studie var att sammanställa kunskapsläget om vilken inverkan olika former av fysisk aktivitet har på livskvalitet hos personer med fibromyalgi. Litteratursökning genomfördes i de medicinska databaserna Pubmed, Amed, Cinahl, Physical Education Index och Scopus. Sökorden som användes och kombinerades var ?fibromyalgi?, ?exercise? och ?quality of life?. Totalt inkluderades 21 artiklar i studien utifrån uppsatta inklusions- och exklusionskriterer. Dessa kvalitetsgranskades enligt PEDro scale och därefter skapades teman utifrån vilka former av fysisk aktivitet som behandlades i studierna. Resultat: Bassängträning och kombinerade träningsprogram visade på positiv inverkan på livskvalitet men det vetenskapliga underlaget var av varierande kvalitet. Whole body vibration, styrketräning och aerob träning hade god metodologisk kvalitet och visade även på förbättringar av livskvalitet. Tai-Chi hade övervägande positiva resultat men det vetenskapliga underlaget var bristfällig gällande metodologisk kvalitet. Pilates respektive qigong visade på positiva resultat men resultatet baserades endast på en studie. Konklusion: Olika former av fysisk aktivitet påverkar livskvalitet positivt hos personer med fibromyalgi dock behövs det ytterligare studier med hög metodologisk kvalitet inom en del träningsformer för att kunna säkerställa den positiva inverkan.

Författare

Mattias Öberg Anna Öman Lundin

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..