Sök:

Fungerande a?ldreomsorg trots spra?ksva?righeter

Hur kan alternativa vä?gar till kommunikation uppnå?s nä?r det talade språ?ket inte fungerar?


Forskningen visar att spra?ket a?r viktig na?r det kommer till va?rd. Denna studie syftar till att underso?ka hur va?rdgivare inom hemtja?nsten hanterar och uppfattar spra?ksva?righeter med a?ldre invandrare som inte kan svenska. Fo?r att besvara syftet har kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer genomfo?rts med sex stycken va?rdpersonal inom hemtja?nsten. Resultatet visar att spra?ksva?righeter a?r vanligt fo?rekommande men att det inte alltid beho?ver vara ett problem. Fo?r att hantera spra?kskillnaderna anva?ndes bland annat teckenspra?k, kroppsspra?k, o?gonkontakt samt bero?ring. Utfo?rliga beso?ksplaner, kontaktmannaskap och kontinuitet anva?ndes som arbetsredskap fo?r att fo?rebygga missfo?rsta?nd och underla?tta kommunikationen. Det ra?dde olika meningar huruvida de a?ldre invandrarna var ensamma och isolerade. Personalen upplevde att de a?ldre upplevde spra?ksva?righeterna som jobbiga, blev ledsna, arga och ka?nde hopplo?shet. Skapandet av goda relationer pa?verkades inte av spra?ksva?righeterna ansa?g fyra av sex intervjupersoner. Antaganden anva?ndes inte fo?r att underla?tta spra?ksva?righeterna da? de behandlade alla individuellt. Tillmo?tesga?ende, fo?rtroendeingivande, sunt fo?rnuft och va?nlighet var ord som fo?rknippades med positivt bemo?tande. 

Författare

Nadja Facey Lisa Mattsson

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..