Sök:

Från ett kontor till ett annat

En studie av det fysiska rummets styrande effekter

I den här uppsatsen tar vi hjälp av den franske filosofen Foucaults tankar om det disciplinära samhället för att undersöka och resonera kring det fysiska rummets styrande effekter på organisationer. En fallstudie har utförts på ett fastighetsbolag i Uppsala, som för några år sedan flyttade från flera utspridda kontor till en ny gemensam byggnad. Genom intervjuer med personal har vi undersökt vilka förändringar som skett i organisationen sedan flytten med fokus på visuell kontroll, kreativitet samt företagskultur. Resultatet av studien har bidragit till att vi har kunnat dra slutsatser om det fysiska rummets styrande effekter. Genom att se till att de anställda dagligen träffar chefer och kollegor i en gemensam byggnad leder inte bara till ökad kontroll och ett större ansvar, utan också till att kreativitet och kunskapsspridning får ett bättre flöde. Det räcker dock inte med att samla alla under samma tak, det gäller också att se till att byggnadens interiör ger rätt effekter såsom att inbjuda till informella möten och se till att varje anställd är lättillgänglig för organisationen. Samtidigt ska personalen inte känna sig alltför utelämnad - ett kontor ska även erbjuda arbetsro och en gnutta privatliv. Att dessutom utforma det fysiska rummet så att det styr företaget mot en gemensam företagskultur gör att man kan få de anställda att följa samma mål och ha samma värderingar som organisationen. En mer enad företagskultur leder också till att personal från olika avdelningar kan dra nytta av varandras kompetens. Vår studie visar, i enlighet med den forskning som vi kommer att redogöra för, att utformningen av det fysiska rummet i många hänseenden spelar roll för organisationer och dess verksamhet. 

Författare

Johanna Henriksson Magdalena Filipovic

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..