Sök:

Förutsättningar för tillväxt i en gränsregion


Uppsatsens grundläggande syftet är att förklara förutsättningar för tillväxt i en gränsregion. För att uppnå detta syfte har förutsättningar utifrån teori delats upp i tre olika dimensioner: institutionella, ekonomiska och sociokulturella. Den teoretiska utgångspunkten har varit vägledande för att empiriskt identifiera förutsättningar för tillväxt i en gränsregion mellan Sverige och Norge. Det är förklaringen av ett visst fenomen ? gränshinder ? i relation till gränsöverskridande verksamhet som eftersträvas. Förutsättningar för tillväxt i en gränsregion begränsas av brist på institutionella, ekonomiska och sociokulturella förutsättningar. För näringslivet utgör gränshinder en begränsande faktor för att skapa förutsättningar för tillväxt. Det finns därför skäl att undanröja olika typer av gränshinder. Främst är det institutionella förutsättningar som lagar, regler, tullar och tullprocedurer som orsakar gränshinder och därmed hindrar företagens tillväxt. Det behövs också åtgärder för att skapa ekonomiska och sociokulturella förutsättningar för tillväxt. Uppsatsen visar att det finns en lucka i strukturerna för näringslivets frågor. Näringslivet behöver motsvarande struktur och process som för privatpersoner för att kunna undanröja företagens gränshinder.

Författare

Annika Daisley Jan Kyrk

Lärosäte och institution

Institutionen för industriell ekonomi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..