Sök:

Förstärkt verklighet i monteringsprocesser

En användarstudie av videobaserat virtuellt stöd för operatörer i tillverkningsindustrin


Förstärkt verklighet ger användare möjlighet att ta del av mer information via digital väg än vad deras sinnen ensamma kan erbjuda. I detta arbete undersöks om förstärkt verklighet applicerad på liknande sätt som handledning i spel kan effektivisera en monteringsprocess. I detta syfte har en huvudmonterad och videobaserad utrustning för förstärkt verklighet utvecklats och jämförts mot pappersinstruktioner i användartester för att undersöka om effektiviseringar kan göras. De två aspekter av effektivitet som har undersökts är tidsåtgång och mängd fel. Ur ett tidsperspektiv har effektiviseringar inte kunnat påvisas men sett till mängden fel har en effektivisering kunnat påvisas. Då testpopulationen enbart bestod av tolv personer finns det ett behov av att i framtiden göra större undersökningar för att säkerställa resultaten.

Författare

Oscar Danielsson

Lärosäte och institution

Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..