Sök:

Förhållandet mellan coping och anpassning hos föräldrar till cancerdrabbade barn

en litteraturstudie


Att vara förälder till ett barn med cancer innebär sårbarhet, det är en traumatisk situation och en påfrestande tid. De förlorar oftast kontrollen över sin livssituation. För att kunna anpassa sig och hantera situationen använder de sig av olika copingstrategier. Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka förhållandet mellan coping och anpassning hos föräldrar till cancerdrabbade barn och beskriva copingstrategier som var relaterade till bättre och sämre anpassning. Metodbeskrivning: Litteratursammanställning av kvantitativa empiriska studier publicerade efter år 1997. Undersökningsgrupperna var föräldrar till cancerdrabbade barn. Resultat: Religiös övertygelse och religiös tro var en positiv copingstrategi hos religiösa föräldrar och det var relaterat till bättre anpassning. Problemfokuserad coping och ett optimistiskt synsätt var associerat med bättre anpassning och emotionsfokuserad coping och föräldrar med sämre förutsättningar var associerat med sämre anpassning. Slutsats: Föräldrar till cancerdrabbade barn tycks ha bättre anpassning och livskvalitet om de använder problemfokuserad coping, framförallt sökande av information, religiös tro och socialt stöd. Emotionsfokuserad coping tycks vara relaterat till sämre anpassning och mer stress, ångest, depression och PTSD.

Författare

Camilla Eriksson

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..