Sök:

Föräldrakooperativ en förskola för alla? Förskollärares beskrivningar av barn i behov av stöd och samarbete med specialpedagog


Syfte: Syftet med studien är att belysa hur förskollärare på föräldrakooperativ förskola uppfattar barn i behov av stöd och samarbete med specialpedagog. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt är ett sociokulturellt perspektiv kombinerat med fenomenografi. Metod: Undersökningsmetoden är fenomenografi. I studien har halvstrukturerade intervjuer med sju förskollärare genomförts. Förskolorna ligger i en stadsdel där det finns många föräldrakooperativ. Urvalet gjordes utifrån en lista på stadsdelens förskolor. Kriterier vid urvalet var att informanten var förskollärare, yrkesverksam på föräldrakooperativ samt inte skulle ha arbetat med mig tidigare. Intervjuerna genomfördes enskilt på respektive förskola under våren 2013. De varade mellan 40-60 minuter. Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades sedan ordagrant.Materialet har tolkats och analyserats fenomenografiskt och genom en hermeneutisk tolkningsmetod. I resultatet presenteras data i olika kategorier med citat av de intervjuade.Resultat: Studiens resultat visar att de intervjuade förskollärarnas definitioner av barn i behov av stöd påverkar vilken typ av insatser man förväntar sig av specialpedagog. Tankar kring barn och neuropsykiatriska diagnoser är vanligt förekommande när förskollärarna definierar barn i behov av stöd.Det framkommer i resultatet att föräldrakooperativ sällan har en plan för var man ska vända sig när man vill ha en specialpedagog till sin förskola. Förskollärarna ger uttryck för att de inte vet vilka möjligheter de har att kontakta stadsdelens resursteam. Detta leder till att kooperativens kontakter med specialpedagog varierar. Ofta kontaktas specialpedagog från privat aktör istället för stadsdelens resursteam.Resultatet visar också på olika lösningar som förskollärare på kooperativ skapat för få kontakt med specialpedagog. Kooperativens nätverksträffar är av stor betydelse. Där hjälps man åt och tipsar varandra hur man kan komma i kontakt med specialpedagog. I studien konstateras att det är viktigt att förskollärare på föräldrakooperativ får tillgång till pedagogisk handledning för att underlätta arbetet med barn i behov av stöd.

Författare

Jessica Cagner-Pettersson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..