Sök:

Filmkritik - En genre på fall?


I fo?ljande uppsats kommer filmkritikens utveckling underso?kas. Till grund fo?r arbetet ligger en hypotes om att det under de senaste 60-a?ren har skett en fo?renkling av filmkritiken. Syftet a?r att underso?ka ifall det ga?r att hitta bela?gg fo?r tidigare na?mnda hypotes och i sa? fall hur filmkritiken fo?ra?ndrats. De fra?gor som besvaras i uppsatsen a?r Har det skett en fo?ra?ndring i genren filmkritik? Vad kan fo?rklara denna eventuella fo?ra?ndring? A?r fo?ra?ndringen i sa? fall konsekvent under de a?ren som studeras?Analysmaterialet besta?r av a?tta stycken filmrecensioner publicerade i Dagens Nyheter mellan a?ren 1960 och 2005. Urvalet har gjorts efter fyra, ur ett filmvetenskapligt perspektiv, definierade perioder. Ur varje period har sedan en recension av en, fo?r tiden, representativ film samt recensionen av det a?rets Oscarsvinnare i kategorin Best Picture anva?nts.Som teoretisk utga?ngspunkt i uppsatsen ligger Walter Ongs teori om en inskriven och fiktionaliserad publik, Hans Robert Jouss teori om vad fo?rfattaren fo?rva?ntar sig att sin publik vet (Horizon of experience och expectation) och till viss del Foucaults maktbegrepp om hur makt uto?vas inom vissa omra?den. Som analysmetod har en kvalitativ inneha?llsanalys valts, till grund fo?r den ligger Johanna Ledin och Ulla Mobergs text om textanalytiska metoder.Resultatet visar att en fo?ra?ndring av filmkritiken har skett utifra?n de analyserade texterna. Dock visades sig inte fo?ra?ndringen vara konsekvent som fo?rst antagits. En tydlig fo?ra?ndring i skribentens relation till sin inskrivna publik kunde ses mellan olika perioderna. Ocksa? texternas koherens och struktur visade sig skilja mycket.

Författare

Gustav Tranback

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..