Sök:

Felin hypertrofisk kardiomyopati

patofysiologi och behandling


Schimpanser hålls i fångenskap av många anledningar. I många fall är deras miljö för undermålig för att tillfredsställa ens deras mest basala behov. Som respons på detta utvecklar de ofta ett stört beteende som yttrar sig i stereotypier och annat psykologiskt onormalt beteende. Schimpanserna påverkas främst av brister i den sociala kontakten och allra mest av en störd relation till modern. Andra viktiga faktorer är brist på mental och fysisk stimulans. Schimpansernas psykiska välfärd har traditionellt företrädesvis diagnosticerats med potentiellt stressframkallande eller på annat sätt bristfälliga metoder. På senare år har en ny lovande diagnostikmetod med stark vetenskaplig grund utvecklats baserad på mänsklig personlighetspsykologi. Denna metod är mer omfattande och ger potentiellt mer specifika och korrekta diagnoser. För att framgångsrikt bota psykopatologiskt beteende hos schimpans används socialisering, berikning, operant inlärning och psykofarmaka. Det mest effektiva sättet att minska psykologiskt onormalt beteende är en kombination av dessa. Med mer precisa diagnoser kan man använda en mer riktad och därmed mer effektiv behandling, därför drar jag slutsatsen att det bör ske mer forskning gällande personlighetsdiagnostik.

Författare

Linn Lernfelt

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..