Sök:

Fastighetsutveckling - En studie i möjligheten till aktivering av dolda ytor i befintliga fastigheter


Fastighetsutveckling ? En studie i möjligheten till aktivering av dolda ytor i befintliga fastigheter. Syftet med denna uppsats är att utreda om fastighetsägare kan öka lönsamheten genom att aktivera dolda ytor i befintliga fastigheter. Uppsatsen är genomförd på ett induktivt vis. Uppsatsen baseras mycket på empiriska och egenupplevda observationer. Det empiriska materialet är inhämtat genom kvalitativa intervjuer från både fastighetsägare och myndigheter Det finns många åtgärder som kan göras för att förbättra fastigheters resultat och aktivt höja lönsamheten i dag. Alla fastigheter bär inte dolda ytor idag men allt eftersom förutsättningar, krav och mode förändras blir ytor outnyttjade. Lönsamheten har räknats på aktivering av vind, källare och arkad på Malmös fastighetsmarknad. Vi har i uppsatsen visat att det går att aktivera outnyttjade ytor när förutsättningarna är de rätta. I uppsatsen har vi också visat på problemen med aktiveringar. För att lyckas med en aktivering räcker det inte med att de externa faktorerna så som konjunktur, vilken fastighet det är och till vem man aktiverar ytor, är de rätta. Det är också viktigt vem som är ägaren. I många fall är det inte tillräckligt att agera medelmåttigt. Fastighetsägaren måste arbeta aktivt med samtliga berörda parter. Fastighetsägaren måste vara närvarande och arbeta för att upprätthålla relationer tillsammans med de inblandade parterna. Ett gott samarbete ökar möjligheten att genomföra aktiveringar av dolda ytor.

Författare

Klas Croona Claes Ljungbladh

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Teknik och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..