Sök:

Face-To-Face eller Face-To-Facebook

En kvalitativ studie om två användarperspektivs inverkan på rekrytering.

Bilden av ideella hjälporganisationerna är positiv och relativt stabil över tiden, dock påverkas denna bild av hur mycket uppmärksamhet, positiv som negativ, organisationerna får i media. Negativ publicitet för en specifik ideell organisation leder till en negativ attityd för hela den ideella sektorn. Trots att svenska folket har en positiv inställning till ideella hjälporganisationer, är det många som fortfarande är kritiska till att pengarna som doneras verkligen når fram till de behövande.Uppsatsens syfte är att undersöka välgörenhetsorganisationers nuvarande och potentiella givares attityder, med fokus på UNCIEF, utifrån ett konsumentbeteende perspektiv. Därefter utvärderas denna information för att sedan bistå som ett underlag vid analys ur ett relationsmarknadsföringsperspektiv.För att uppnå detta syfte har uppsatsen en kvalitativ metod där den primära källan för information är intervjuer i form av fokusgrupper. Studien har begränsats till UNICEFS målgrupp, engångsgivare och har utefter dessa kategoriserat de olika fokusgrupperna. Sekundärdata från facklitteratur, vetenskapliga artiklar samt internetkällor har använts som teoretiskt underlag. Utifrån den samlade empirin och genomförda analysen följer nedan uppsatsens slutsats.UNICEFs marknadskommunikation är anpassat till den äldre generationen, denna behöver förnyas för att bättre nå ut till den Yngre Generationen.UNICEF kan genom sin marknadskommunikation dämpa osäkerhet beträffande de bidragande pengarnas säkerhet.Benägenheten till att donera skulle öka om förbättringen som donationspengarna bidrar till skulle förtydligas.Extern kommunikation som påverkar mest är reklam som det svenska folket kan relatera till bättre.Respondenterna upplevde att det var svårt att urskilja UNICEF från en annan välgörenhetsorganisation, brist på differentiering.Det bör uppstå ett samarbete mellan UNICEF och något annat företag för att "förnya" varumärket möjliggöra en anpassning till den Yngre Generationen.

Författare

Sofie Enmark Sanna Alsén

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..