Sök:

Fabrikslogistik

en flödesanalys för godsmottagning av ringar


SKF:s fabrikslogistikenhet upplever att man har ett stort problem med ringarnas flöde in till en av SKF:s fabriker s.k. D-fabriken, som tillverkar medelstora rullager. Det faktiska flödet är inte anpassat för det ankommande godset och speglas inte av korta genomloppstider och små lager. Syftet med mitt uppdrag som redovisas i denna rapport är att se över ringarnas flöde och redogöra för hur man kan skapa förutsättningar för ett bättre och mer kontinuerligt flöde. Även buffertarnas utformning är inte helt optimala, då det dagligen samlas ringar utanför på gården som inte kan köras in, eftersom det inte finns plats i den första bufferten. Rapporten bygger på en flödesanalys av ringarna, från att beställningen är gjord till att de plockas av truckförarna för att köras in till produktion. Där fokus ligger på leveranser och själva buffertarna.

Författare

Philip Lindberg

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..