Sök:

Existentiella upplevelser hos närstående till patienter i palliativ vård

En litteraturstudie


Bakgrund: Na?rsta?ende till patienter i palliativ va?rd upplever ofta en va?ldigt sva?r livssituation. Livet sa?tts pa? prov och na?rsta?ende upplever ba?de fysiska och psykiska pa?frestningar av olika slag. I Socialstyrelsens kunskapssto?d fo?r palliativ va?rd anges att na?rsta?ende till patienter i palliativ va?rd bo?r erbjudas sto?d i form av samtal som ro?r emotionella och existentiella fra?gor. Trots det tyder forskning pa? att na?rsta?ende fortfarande upplever att de inte fa?r det sto?d de beho?ver fo?r att hantera sva?ra ka?nslor och existentiella funderingar.Syfte: Att belysa existentiella upplevelser hos na?rsta?ende till patienter i palliativ va?rd. Metod: En allma?n litteraturstudie baserad pa? 10 artiklar med kvalitativa data.Resultat: Sju mo?nster identifierades: maktlo?shet ? kontroll; oro, stress ? trygghet; hopplo?shet ? hopp; ensamhet ? samho?righet; minskat sja?lv ? personlig va?xt; meningslo?shet ? meningsfullhet och begra?nsat liv ? helt liv. Dessa beskriver sju kontinuum av existentiella upplevelser som na?rsta?ende kan ro?ra sig utmed, fram och tillbaka, o?ver tid.Slutsats: Na?rsta?endes existentiella upplevelser pa?verkas av ba?de patientens ma?ende, de na?rsta?endes egna resurser och va?rdpersonalens sto?d och insatser. Det upplevs som viktigt att komma till acceptans med hja?lp av egna resurser och med sto?d av va?rdpersonal, att ka?nna delaktighet i va?rdandet av den sjuke, fa? information och kunskap, kunna bibeha?lla sitt vardagsliv, att fa? mo?jlighet att bera?tta och att bli bemo?tt som en unik individ med egna intressen och behov.Klinisk betydelse: Lindring av existentiellt lidande a?r en av sjuksko?terskans viktigaste och sva?raste uppgifter. Denna litteraturstudie bidrar med kunskap om na?rsta?endes existentiella upplevelser och diskuterar hur sjuksko?terskan kan bemo?ta och sto?dja dessa upplevelser. 

Författare

Åse Gidlund Maria Malmqvist

Lärosäte och institution

Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..