Sök:

Ett obekvämt möte. Hinder och möjligheter för sjuksköterskan vid samtal om sexualitet

Bakgrund: Sjuksköterskan ska utifrån ett helhetsperspektiv och med god kommunikation som verktyg identifiera patientens behov. Vi upplever att behovet av omvårdnad i relation till sexuell hälsa exkluderas inom vården vilket utgör ett hinder för holistisk omvårdnad. Attbortse från patientens behov av samtal om sexualitet kan innebära att omvårdnadsbehoven baseras på sjuksköterskans förutfattade meningar. Syfte: Syftet med denna uppsats är attbelysa hinder och möjligheter för sjuksköterskan att initiera och genomföra samtal om sexualitet med patienten. Metod: Vald metod i denna uppsats är litteraturstudie med en induktiv ansats. De valda tio artiklarna är kvalitetsgranskade och svarade på uppsatsen syfte.Dataanalysen resulterade i att fem teman identifierades och kom att ligga till grund föruppsatsens resultat. Resultat: Det råder konsensus i att sexualitet bör vara en del av holistisk omvårdnad men sjuksköterskan väljer att sällan eller aldrig utöva det i praktiken. Fem teman identifierades som hinder och möjligheter för sjuksköterskan att initiera och genomföra samtalom sexualitet med patienten. De är följande: Ett obekvämt möte, Ålder ? patient och sjuksköterska, Utbildning och kunskap, Vårdmiljö och Prioriteringar inom vården. Slutsats: Utöver de funna hinder och möjligheter som nämns i resultatet påverkas patientens möjligheter till samtal om sexualitet av sjuksköterskans egen uppfattning om ämnet. I dagenssamhälle är sexualitet fortfarande ett tabubelagt ämne som sjuksköterskan har svårt att förhålla sig kring i sitt professionella yrkesutövande. Konsekvensen blir slutligen att ämnetexkluderas i det holistiska omvårdnadsarbetet och således fråntas patienten rätten till en helhetsvård. Detta kan tolkas som ett maktutövande då sjuksköterskan styr omvårdnadensinnehåll. Genom att synliggöra hinder i vårdmiljö, bristande kunskaper, prioriteringar, ålderns inverkan samt ge sjuksköterskan möjlighet till reflektion över sina egna föreställningar och stereotyper ges större förutsättningar för holistisk vård.

Författare

Malin Eriksson Rebecca Edlund

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..