Sök:

Etnicitet i amerikansk skräckfilm

Representationen av romsk och afroamerikansk identitet


I uppsatsen analyseras representationen av romsk etnicitet i de amerikanska filmerna Dracula (1931, Browning), Thinner (1996, Holland), Drag Me To Hell (2009, Raimi), Draculas Son (1943, Siodmak) och Varulven (1941, Waggner) samt afroamerikansk etnicitet i Night of the Living Dead (1968, Romero), De Fördömdas Drottning (2002, Rymer), Draculas Son och Svart Mystik (1943, Tourneur). Syftet med uppsatsen är att blottlägga representationen av icke-amerikanska etniciteter genom analys av handling och bildspråk, samt jämföra framställningen med respresentationen av de amerikanska karaktärerna i valda filmer. Målet var att undersöka och kritiskt granska stereotypa bilder. Metoden vilar på en personlig, hermeneutisk tolkning av forskningsobjekten där den egna upplevelsen av filmerna står i centrum. Jag har även använt mig av intersektionalitet för att täcka alla identitetsskapande aspekter så som genus, etnicitet, religion, sexualitet med mera. Forskningen är av kritisk sort och influerad av Frankfurterskolans kritiska tankegångar där man anser att åskådaren blir påverkad av filmens ideologi. Den sista metoden är diskursanalysen inom vilken man anser att språket är bärare av ideologi och för att förstå samt genomskåda verket måste man blottlägga denna.Slutsatsen jag har dragit är att romska karaktärer inte porträtteras mångsidigt eller rättvist. Enligt de flesta filmerna är de en utstött grupp som inte fungerar i det amerikanska samhället. Deras påstådda kunskaper i svart magi gör dem till protagonistens ärkefiende. Representationerna utstrålar rädsla och hat. Den vita huvudpersonen står för normen och publiken nekas identifikation med någon annan grupp. De afroamerikanska karaktärerna är däremot inte lika ensidiga ? två av filmerna har en negativ och stereotyp syn på gruppen medan Night of the Living Dead har en afroamerikansk protagonist. Man kan även se att gruppen inte anklagas för att vara fiender lika ofta som romska karaktärer.

Författare

Jenny Björk

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..