Sök:

Etiskt ansvarstagande

Med avstamp i de gap som kan uppstå mellan ett företags uppförandekod och en underleverantörs arbetssätt


Kurs: A?mnesfo?rdjupande arbete i logistik och ekonomistyrning, 2FE02E, 2FE20E Fo?rfattare: Therese Jakobsen och Matilda Magnussen Handledare: Petra Andersson Titel: Etiskt ansvarstagande ? Med avstamp i de gap som kan uppsta? mellan ett fo?retags uppfo?randekod och en underleveranto?rs arbetssa?ttBakgrund: I dagens samha?lle kra?vs det att fo?retag tar ett sto?rre etiskt ansvar och verkar fo?r en ha?llbar utveckling. Det ansvarsfulla fo?retaget a?r ett uttryck fo?r det fo?retag som aktivt arbetar med Corporate Social Responsibility. Ett verktyg i arbetet med det a?r att utveckla en uppfo?randekod, a?ven kallat Code of Conduct som dikterar riktlinjer och normer fo?retagets verksamhet ska genomsyras av. I och med detta uppma?rksammas oetiskt beteende i en sto?rre utstra?ckning och tydliggo?r vikten av att arbeta aktivt med CSR. Vilket leder fram till en problemdiskussion om hur ett fo?retag kan ta ett etiskt ansvar med avstamp i de gap som kan uppsta? mellan ett fo?retags Code Of Conduct och en underleveranto?rs arbetssa?tt.Syfte: Syftet med denna uppsats a?r att redogo?ra fo?r den process som startar da? fo?retag missta?nker att det finns ett gap mellan deras CoC och underleveranto?rers arbetssa?tt. Detta fo?r att redogo?ra hur processen hanteras vid uppta?ckt av oetiskt gap med avstamp i ett inko?pande fo?retags CoC och en underleveranto?rs arbetssa?tt och belysa hur processen kan fo?rba?ttras.Metod: Denna uppsats a?r en kvalitativ studie och bygger pa? expertintervjuer samt ett typfo?retag. Tva? konsulter som kan tituleras experter inom a?mnet ha?llbarhet har intervjuats och ett typfo?retag har studerats. Urvalet av respondenter och fo?retag a?r gjord via ett bekva?mlighetsurval. Studien har positivistiskt synsa?tt och utga?r fra?n en analytisk induktion som angreppsa?tt.Slutsats: Hur processen utformas da? ett fo?retag missta?nker ett oetiskt beteende hos en underleveranto?r varierar fra?n fall till fall och beror pa? varfo?r fo?retaget tar ett etiskt ansvar och hur det appliceras i praktiken. Det finns en tydlig koppling mellan ekonomin och ha?llbar utveckling da?r ekonomin har en fo?rma?ga att ba?de fra?mja och stja?lpa den ha?llbara utvecklingen. I arbetet med Corporate Social Responsibility och sta?van efter ha?llbar utveckling a?r det ba?st att agera i fo?rebyggande syfte, anfall a?r ba?sta fo?rsvar.Nyckelord: CSR, ha?llbar utveckling, etiskt ansvarstagande, Code of Conduct, va?rdekedja, leveranto?rsrevisioner, process och arbetsmetod. 

Författare

Matilda Magnussen Therese Jakobsen

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..