Sök:

Etik vid användarinvolvering

Att se individen bakom användaren


Idag kopplas ofta etik inom användarmedverkan till behovet av användare i utvecklingsstadiet av IT-produkter. Det är svårt att hitta etiska riktlinjer för bemötande av användare genom en projektprocess. I denna studie hanterades detta genom att identifiera etiska temaområden relaterade till bemötande och samarbete med användare genom en litteraturstudie. Studien syftar till att undersöka hur praktiker hanterar utmaningar som de upplever vid användarinvolvering i ett IT-projekts olika stadier. Den syftar även till att ge praktiker stöd vid upptäckt och hantering av etiska utmaningar. Med intervjuer har praktikers nuvarande lösningar på upplevda problem identifierats och utmaningar verifierats. Intervjuade praktiker reflekterande inte över sitt beteende angående hur de hanterar etiska utmaningar. Det framgår tydligt att utmaningar ofta hanterades när de uppstod, istället för att förebyggas. Studien resulterar i ett lösningsförslag i form av utbildning och konkretiserande av etiska koncept som kan användas som stöd vid utmaningar inom användarinvolvering.

Författare

Angelica Lahti Sanna Naraha

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data? och Elektroteknik (IDE)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..