Sök:

En svensk kopernikansk kullerbytta?? Sex pedagoger beskriver sitt tankesätt och arbetssätt utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi


BAKGRUND: I vår bakgrund beskriver vi Reggio Emilias pedagogiskafilosofi genom litteratur, vår resa till Italien samt aktuellforskning inom förskolan och svenska förskolans läroplan.SYFTE: Syftet med undersökningen är att beskriva arbetssätt ochtankesätt hos sex pedagoger och hur fyra rektorer stödjerverksamheten utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi.METOD: Undersökningen omfattar tio kvalitativa intervjuer med sexpedagoger och fyra rektorer på sex förskolor där även sexmiljöobservationer har genomförts. Datainsamlingen harbearbetats genom en kvalitativ analys.RESULTAT: Resultatet har visat pedagogernas tankesätt och arbetssätt,vilket utgår ifrån deras barnsyn. Miljönsanvändningsområden har framkommit genommiljöobservationer. Genom intervjuer med rektorerframkom det hur de stödjer, uppmuntrar och erbjuderpedagogerna fortbildning.

Författare

Catharina Bondesson Ann-Margreth Näslund Lennartsson Anna-Karin Wiman

Lärosäte och institution

Högskolan i Borås/Institutionen för pedagogik (PED)

Nivå:

Detta är en C-uppsats.

Läs mer..