Sök:

En resa i ledarskap ? en kvalitativ studie om ledarskap och kultur

Ledarskap är idag ett högst aktuellt ämne. Företag etablerar sig i andra delar av världen och globaliseringen gör att organisationer måste integrera med andra kulturer än sin egen. Ledarskap blir då en nyckelkomponent och ett konkurrensmedel. I vår uppsats vill vi granska fenomenet ledarskap i en annan kulturell kontext än vår egen. Med hjälp av ett MFS-stipendium från Sida fick vi möjlighet att åka till Sihanoukville, Kambodja för att att göra en undersökning om ledarskap och kultur. Vi kunde av vår undersökning urskilja att som ledare måste du anpassa dig till den kultur du verkar i. För att bli den ?goda ledaren? måste ledaren bli en hybrid, bestående av sin kultur, företagskulturen samt den kultur ledarskapet utövas i. Det är därmed omöjligt att finna ?one right way?, utan ledarskapet måste anpassas efter den kulturella kontext ledaren verkar i.

Författare

Therese Carlsson Elin Granath

Lärosäte och institution

Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..