Sök:

En levande vattenfront

Planförslag för Tullkammarkajen i Halmstad


Dagens sta?der sta?r info?r en fo?rta?tning som kommit att bli ett allt mer accepterat ideal inom samha?llsplaneringen. Genom att bygga ta?tt kan den stora efterfra?gan mo?tas som finns pa? att bo i urbana miljo?er. Fo?rta?tningen sker ofta genom att hamn- och industri- omra?den avvecklas i stadens centrala delar vilket frigo?r attraktiva markomra?den. Sa?rskilt attraktiva a?r de omra?den som ligger vid vattnet, sa? kallade vattenfronter.Bland flera svenska kommuner finns en vision om att skapa det man kallar fo?r levande sta?der, en vision som kan vara sva?r att uppna?. I denna uppsats har underso?kts hur den fysiska utformningen av staden kan ge o?kade fo?rutsa?ttningar fo?r stadsliv. Det har pa?visats att en medveten god gestaltning kan fra?mja den sociala aktiviteten mellan ma?nniskor vilket a?r grunden fo?r levande sta?der och stadsdelar.Syftet med uppsatsen a?r att utifra?n teoretiska utga?ngspunkter underso?ka hur den fysiska miljo?n kan utformas fo?r att ge fo?rutsa?ttningar fo?r en levande stad vid vattnet. Detta tar sig uttryck i uppsatsen i form av ett planfo?rslag fo?r stadsdelen Tullkammarkajen i Halmstad.I en forsknings- och kunskapso?versikt som grundats pa? relevant litteratur har uppsatsen kunnat identifiera ett antal utformningsprinciper som bedo?ms kunna o?ka fo?rutsa?tt- ningarna fo?r en levande vattenfront. Vidare har Tullkammarkajen analyserats genom en fallstudie i syfte att urskilja viktiga planeringsfo?rutsa?ttningar som beaktats i planfo?rslaget.Uppsatsen visar pa? att det genom en god fysisk utformning finns mo?jlighter att o?ka fo?rutsa?ttningarna fo?r en levande stad. 

Författare

Gustav Jönsson Matilda Nilsson

Lärosäte och institution

Institutionen för fysisk planering

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..