Sök:

Empowerment, maskulinitet och förändring-en studie av en brottsförebyggande verksamhet


Studiens syfte är att försöka ta reda på hur man kan arbeta med unga män i riskzonen att utveckla en kriminell identitet och därmed försöka låta verksamheten K.A.M.P vara ett exempel på detta arbete. Våra frågeställningar är: Vilka metoder i verksamheten K.A.M.P leder ungdomarna bort från kriminell identitet? Varför riktar sig verksamheten K.A.M.P endast till unga män? På vilket sätt påverkas och förändras ungdomarnas identitet av verksamheten K.A.M.Ps inriktning?Genom kvalitativ ansats i form sex intervjuer med ledare och ungdomar har vi försökt att ta reda på vilka metoder som verksamheten bygger på samt hur deltagarna upplever att det är att vara med. I vår studie har vi varit intresserade av att se om deltagarna i verksamheten har genomgått någon förändring i sin identitet. Vi har därför använt oss utav begreppet maskulinitet för att försöka ta reda på denna förändring. I analysen har vi utgått från ett socialkonstruktivistiskt synsätt på hur maskulin identitet konstrueras och hur synsätt och värderingar kan omskapas i det sammanhang vilket individen befinner sig. Studiens huvudresultat är att projektets metoder som bygger på empowerment har hjälpt en stor del av de ungdomar som deltagit i dess verksamhet. Projektet riktar sig enbart till unga män på grund av att det finns en föreställning om att metoderna inte är anpassade för att arbeta med tjejgrupper på grund av att killar och tjejer har olika problembilder . Det finns även en bild av att arbetet försvåras då man blandar tjejer och killar i samma grupp. Slutligen pekar resultaten på att de killar som är eller har varit med i verksamheten har utvecklat en mer reflexiv form av manlig identitet samtidigt som en viss machokultur fortfarande råder. Den bibehålls delvis genom att man polariserar tjejers och killars egenskaper.

Författare

Hanna Bexell Hanna Karlsson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Nivå:

Detta är en C-uppsats.

Läs mer..