Sök:

Emotionella utmaningar i omvårdnadsarbetet

en litteraturstudie


BakgrundVa?rd av en patient inneba?r att skapa trygghet, mo?jliggo?ra social samvaro, skapa god kommunikation och empati, tillgodose basal hygien samt att motivera denne att fullfo?lja sin behandling. Omva?rdnad inneha?ller mentala, emotionella och fysiska komponenter. Omva?rdnad kra?ver da?rigenom emotionellt arbete som utfo?rs fo?r att reglera va?rdarens egna emotioner sa? att de blir la?mpliga fo?r en viss kontext eller i en viss situation. Sjuksko?terskan som har fo?rma?ga att arbeta med sina egna emotioner, anses ha sto?rre fo?rma?ga att skapa na?rvarande relationer till patienten och inge patienten en ka?nsla av omtanke vilket o?kar dennes och sjuksko?terskans va?lbefinnande. Detta ligger till grund fo?r att kunna ge tillfredsta?llande omva?rdnad pa? lika villkor.SyfteSyftet med studien var att belysa sjuksko?terskans emotionella utmaningar i mo?tet med patienter.MetodStudien utfo?rdes som en systematisk litteraturstudie med so?kningar i databaserna PubMed och CINAHL. Da?ruto?ver utfo?rdes manuell so?kning. So?kningarna resulterade i att 15 artiklar inkluderades. Artiklarna la?stes, analyserades samt sammanfattades i en matris som sedan utgjorde ett underlag fo?r presentationen av resultatet.ResultatEmotionella sva?righeter uppstod ibland i samband med omva?rdnad. Tva? o?vergripande omra?den framtra?dde: Inom det fo?rsta omra?det behandlades sjuksko?terskans emotionella upplevelser och resultaten tydde pa? att en del sjuksko?terskor i vissa situationer ka?nde maktlo?shet, ambivalens, stress, ra?dsla och oro, emotionell sma?rta och sa?rbarhet samt avsmak och obehag. Inom det andra omra?det bero?rdes hur sjuksko?terskans starka emotioner och reaktioner kunde pa?verka va?rdkvalitet, med risk fo?r icke-adekvat va?rd.SlutsatsVid sva?ra emotionella pa?frestningar kunde sjuksko?terskans anva?nda distansering och undvikande som skyddsmekanism. Detta kunde riskera en fo?rsa?mrad va?rdrelation, med minskad tillit och o?msesidighet i relationen med patienten samt medfo?ra att viktiga symtom fo?rbisa?gs. 

Författare

Aglaja Demidova-Sjtjedrina Anne Räty

Lärosäte och institution

Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..