Sök:

Ekonomistyrning i företag under kunddominans

en teoriutvecklande fallstudie


Många företag är idag beroende av en kund. Det gör att företaget verkar under en kunddominans. Kunden får en maktställning över företaget eftersom företaget är beroende av kunden. Uppsatsen behandlar hur företag utformar ekonomistyrningens formella och informella del samt organisationsstrukturen. Vi behandlar även ett antal källor som gör att makten och beroendet förstärks eller försvagas. Företaget kan hantera situationen med ekonomistyrningen. Syftet med uppsatsen är att beskriva hur företagets ekonomistyrning kan se ut och undersöka hur ekonomistyrningen utformas för att hantera kunddominansen. Den empiriska studien är delvis teoriutvecklande eftersom ingen enhetlig teori finns på området ekonomistyrning under kunddominans. Vi gör en fallstudie på två företag som är under kunddominans och undersöker hur deras ekonomistyrning är utformad. Resultatet av vår undersökning är att företagen under kunddominans utformar ekonomistyrningen främst genom att skapa ett förtroende, ett nytt varumärke och en ny juridisk person för att hantera kunddominansen.

Författare

Patrik Lindgren Mikael Persson

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..