Sök:

Ekonomi, psykologi eller både och?

En studie kring hur nyansering av en estetisk miljö kan påverka köpares upplevda betalningsvilja.


Vid va?rderingar anva?nds ofta den hedoniska prismodellen fo?r att ra?kna ut och uppskatta bostadspriser. Modellen bygger pa? en bostads egenskaper, sa? kallade va?rdepa?verkande faktorer direkt knutna till objektet, och det a?r en sammanva?gning av priserna pa? varje egenskap som sedan utgo?r det uppskattade priset pa? bostaden. Genom att granska tidigare forskning i form av litteratur och rapporter underso?kte vi dels hur den hedoniska modellen a?r uppbyggd, vilka faktorer som inkluderas samt varfo?r, men ocksa? hur psykologiska faktorer och mo?nster pa?verkar ma?nniskor och deras uppfattning av miljo?er. Syftet med underso?kningen var att underso?ka hur ma?nniskor upplevde olika estetiska miljo?er och ta reda pa? vilken inverkan en fo?ra?ndring eller addering av mindre kostsamma attribut eventuellt hade pa? en ko?pares upplevda betalningsvilja. Fo?r att underso?ka va?rt syfte har vi anva?nt oss av teorier kring va?rdepa?verkande faktorer i hedoniska prismodeller, estetik och arkitekturens pa?verkan pa? bostadspriser samt psykologiska mo?nster hos ma?nniskor och deras ka?nsloma?ssiga responser pa? miljo?er. I va?r studie anva?ndes en kvantitativ metod och datan samlades in med hja?lp av webb-enka?ter med strukturerade fra?gor och fasta svarsalternativ. Enka?ten gjordes pa? nittiosju personer som tillfra?gades under ett flertal bostadsra?ttsvisningar. I va?ra resultat kunde vi se att ba?de o?kad upplevd trivsel och o?kad upplevd spa?nning i en miljo? i ma?nga av fallen ocksa? ledde till en o?kad betalningsvilja. Fra?mst var det en o?kad upplevd spa?nning som framkallade ho?gre uppskattade priser hos potentiella ko?pare. Genom va?ra resultat kan vi skaffa oss en o?kad fo?rsta?else fo?r den estetiska miljo?ns pa?verkan pa? ma?nniskor. En o?kad insikt om vad ma?nniskor anser vara trivsamt, och vad de framfo?r allt upplever som spa?nnande, kan leda till att vi la?ttare fo?rsta?r hur va?rde kan skapas och hur betalningsviljor kan o?kas. Va?r slutsats a?r att a?ven mindre kostsamma och omfattande attribut som adderas eller fo?ra?ndras i en miljo? har pa?verkan pa? ma?nniskors uppskattade va?rde av bosta?der, och att det framfo?r allt a?r en o?kad upplevd ka?nsla av spa?nning som kan kopplas ihop med ho?gre uppskattade priser. A?ven om trivsamhet ocksa? har ett tydligt samband med ho?gre priser kan en estetisk miljo? enligt va?ra resultat med fo?rdel utformas sa? att miljo?n fra?mst fokuserar pa? att ka?nnas intressant och spa?nnande fo?r att pa? sa? sa?tt framkalla o?kade betalningsviljor hos potentiella ko?pare. 

Författare

Lovisa Öst Lovisa Sundling

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Karlstads universitet

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..