Sök:

Effekter av mind-body-terapier hos personer med typ 2-diabetes


Bakgrund: Typ 2-diabetes är en sjukdom som i ökar Sverige. En viktig uppgift som sjuksköterskan har är att motivera patienter med typ 2-diabetes till livsstilsförändringar vad gäller kost, motion, rökavvänjning och stresshantering och får dessutom skriva ut fysisk aktivitet på recept. Intresset för komplementär och alternativ medicin (KAM) ökar i västvärlden. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att belysa möjliga effekter av yoga, tai chi och qigong på ett urval objektiva och subjektiva parametrar hos vuxna personer med eller med risk för typ 2-diabetes. Metod: Litteraturöversikt, baserad på 17 vetenskapliga studier. En innehållsanalys gjordes för att sammanställa materialet och studera likheter och skillnader. Resultat: Yoga, tai chi och qigong hade i vissa fall positiva effekter på parametrarna blodglykos, lipider, kroppsmått, blodtryck, fysiskt och psykiskt välbefinnande, vitalitet, stresshantering, och motivation för egenvård. Diskussion: Att ställa de olika studiernas resultat mot varandra var inte möjligt på grund av att de skiljde sig från varandra vad gäller urval, design och intervention. Då dessa mind-body-terapier ej är vetenskapligt bevisade får de inte rekommenderas av sjuksköterskor. Dock åligger det sjuksköterskor enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning att inspirera till dialog om införande av ny kunskap. Slutsats: Innan rekommendationer kan ges bör effekten av de olika teknikerna undersökas närmare.

Författare

Johanna Bergsten Kristina Korths-Aspegren

Lärosäte och institution

Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..